Topmenu

Algemene Voorwaarden

Koop zonder risico

Wij garanderen de kwaliteit van elk geleverd artikel en leveren graag goede service. Hierbij horen ook enkele duidelijke afspraken, die zijn neergelegd in deze algemene voorwaarden. Door je bestelling geef je te kennen met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling

Tot 5 dagen na ontvangst van je bestelling heb je de tijd om te beslissen of je het bestelde artikel wilt houden of aan ons wenst terug te sturen. Omdat de tevredenheid van onze klanten belangrijk voor ons is, doen wij ons best bij het ruilen te helpen. Je mag ongebruikte artikelen binnen 5 dagen na ontvangst in de originele verpakking terugzenden. De verzendkosten blijven voor eigen rekening, tenzij de bestelling niet correct werd uitgevoerd door een fout van ons.

Totstandkoming overeenkomst

Na betaling is de overeenkomst definitief tot stand gekomen. Wij behouden ons het recht voor om in individuele gevallen een bestelling te weigeren en het overgemaakte bedrag terug te storten. (bijvoorbeeld in het geval dat een product niet meer op voorraad is en komt). We zullen een dergelijke beslissing motiveren.

Beschikbaarheid, verzendkosten en levering

Alle bestelde artikelen zullen worden geleverd, zolang de voorraad strekt. De verzendkosten worden berekend aan de hand van de vrachttabel. De leveringstermijn bedraagt gemiddeld 4 werkdagen na ontvangst van je bestelling en betaling. We doen ons best om de  leveringstermijn te realiseren, maar kunnen dit niet garanderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten die jij per ongeluk hebt gemaakt bij het invullen van de bestelvelden.

Betaling

Betaling met iDEAL

Met iDEAL kun je vertrouwd, veilig en gemakkelijk online afrekenen. iDEAL is het systeem dat jou direct koppelt aan je eigen internetbankierprogramma van je bank bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoef je je dus niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken.

Maak je gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, Fortis, Postbank, Rabobank of SNS Bank dan kun je onmiddellijk met iDEAL betalen. Je rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van je eigen bank. Betalen zoals je eigenlijk al via je eigen internetrekening gewend bent.

Aansprakelijkheid

Mocht een serviesonderdeel bij aankomst kapot blijken te zijn, mail dan direct maar in elk geval binnen 2 werkdagen een foto van het artikel naar ons. Wij zullen dan voor een vervangend artikel zorgen of overgaan tot crediteren. Bij De Pastorie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade (waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, immateriële schade en zuivere vermogensschade) en schade van derden. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Bij De Pastorie.

En dan hieronder nog zo’n wettekst:

In het geval dat Bij De Pastorie aansprakelijk is krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen dan wel toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen tegenover jou, is Bij De Pastorie uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van door jou geleden directe schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bij De Pastorie is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende artikelen. De eventueel door Bij De Pastorie aan jou verschuldigde schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Bij De Pastorie in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Bij De Pastorie. Onder Bij De Pastorie zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

U vrijwaart Bij De Pastorie tegen vorderingen van een derde, die stelt schade te hebben geleden door een artikel dat u bij Bij De Pastorie heeft besteld, tenzij u aantoont dat Bij De Pastorie voor die schade op grond van dwingend recht aansprakelijk is.

U bent gehouden de inhoud van uw bestelling direct bij ontvangst te controleren op eventuele schade. Schade dient u binnen 5 werkdagen schriftelijk aan Bij De Pastorie te melden. Indien u niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al uw rechten en aanspraken.

Privacy

Je persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder begrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Bij De Pastorie of door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij De Pastorie verstrekt geen gegevens aan derden waardoor je privacy in het geding komt. Indien je bezwaar hebt tegen het verstrekken van je adresgegevens, e-mail adres en telefoonnummer aan derden, dan kun je dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien je van ons geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt je dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Informatie op website

De prijzen op de website kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De prijzen die op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website staan, zullen voor die overeenkomst gelden. De artikelen die Bij De Pastorie verkoopt, worden zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er zich, niet tegenstaande alle voorzorgen van Bij De Pastorie, toch een fout voordoen op onze website, dan is Bij De Pastorie niet aansprakelijk voor de gevolgen van die onjuiste of onvolledige informatie.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Alle rechtsverhoudingen tussen jou en Bij De Pastorie, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen jou en Bij De Pastorie en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.